Contact
Nederlands Engels Duits Wholesale

Hartelijk welkom

Groothandel login

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

-"Webwinkel" : Passion4love.nl handelend onder de naam: QuPe,

Kamer van Koophandel: 37122888

BTW nummer: NL202991362B01

e-mail: info@passion4love.nl ,

"Consument": de potentiële consument van zaken en/of diensten van Passion4love.nl

 Passion4love.nl
15-03-2005

1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Passion4love® en op alle met Passion4love® aangegane overeenkomsten. 
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 
3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
4. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Passion4love® is ingestemd. 
5. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Passion4love® in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
6. De internetsites van Passion4love® richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt. 
7. Passion4love® behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
8. Door het gebruik van de internetsite van Passion4love® en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
9. Passion4love® is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper. 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Passion4love® is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 
4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 
• de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Passion4love® via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Passion4love® ontvangen. 
• de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; 
• een offerte is door de Koper getekend en door Passion4love® ontvangen ingeval door Passion4love® een op naam gestelde offerte is uitgebracht. 
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Passion4love® herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Passion4love® de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen. 
6. Koper en Passion4love® komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Passion4love® gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. 
7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Passion4love® garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (btw). 
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 
3. De Koper is de prijs verschuldigd die Passion4love® in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Passion4love® worden gecorrigeerd. 
4. De wijze van verzending wordt door ons bepaald, tenzij anders is overeengekomen. Hiervoor zullen wel de gemaakte kosten in rekening gebracht worden. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. 
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Passion4love®.

4. Betaling
1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
• vooruitbetaling 
• iDeal betaling 
• Contant bij afhalen 
Passion4love® kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 
2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 2000,- worden niet onder rembours bezorgd. 
3. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan. 
4. In het geval door Passion4love® een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 
6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Passion4love®als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. 
7. In geval van niet tijdige betaling is Passion4love® bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

5. Levering en leveringstijd
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Passion4love® kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Passion4love® streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. 
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper. 
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
6. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding door ons binnen 30 dagen teruggestort 

6. Ruilen en herroepingsrecht
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Je kunt binnen 7 werkdagen, ingaande op de dag na ontvangst van de levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of het artikel ruilen door het artikel aan ons te retourneren. Dit geldt alleen voor kleding/lingerie artikelen. Slips, kousen en sextoys kunnen om begrijpelijke hygiënische redenen NIET worden geretourneerd. Als de verzegeling (seal) van de DVD verbroken is, nemen wij de DVD niet terug. 

7. Tevredenheidsgarantie
1. De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Passion4love® aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. 
2. Passion4love® is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. 
3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper. 
4. Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Passion4love® binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan Passion4love®betaalde. 

8. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Passion4love® is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

9. Garantie en aansprakelijkheid

1. Passion4love® garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 
2. Passion4love® is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Passion4love® geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
3. Indien Passion4love® om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Passion4love® of de fabrikant zijn verricht; 
• indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
• indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 
5. De Koper is gehouden Passion4love® te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Passion4love® zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 
6. Het is mogelijk dat Passion4love® op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Passion4love® is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

10. Overmacht
1. In geval van overmacht is Passion4love® niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

11. Intellectuele eigendom
1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Passion4love®, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Passion4love®, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf. 

12. Persoonsgegevens
1. Passion4love® zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. 
2. Passion4love® neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Passion4love® of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij http://www.voorwaarden.net

                                                                                                                                                  Terug naar boven